Mobilitat / Movilidad / Mobility

Informació

Contenido en el idioma por defecto

La Facultat de Medicina de la UIB ofereix tres tipus de mobilitat:

 • Programa d'Estades Breus (pràctiques extracurriculars)
 • Programa de Pràctiques Clíniques (curriculars)
 • Programes d'intercanvi SICUE, ERASMUS, etc.

Programa d'Estades Breus (pràctiques extracurriculars)

Dirigit a estudiants de Medicina de qualsevol universitat que vulguin realitzar una estada d'entre dues setmanes i dos mesos en els serveis hospitalaris de les Illes Balears dependents del IBSalut.

La preinscripció es durà a terme amb un mínim de dos mesos d'antelació mitjançant el formulari que pot trobar-se en aquesta mateixa pàgina, al què haurà d'adjuntar un document que justifiqui que s'és estudiant de grau en Medicina i una còpia del document d'identitat. Una vegada confirmada l'admissió per part de la UIB, l'estudiant rebrà un calendari de pràctiques personalitzat i l'autorització i instruccions per formalitzar i abonar la matrícula, que inclou una pòlissa d'assegurança obligatòria bàsica d'accidents i de responsabilitat civil.

El programa no suposa cap compromís de reconeixement de crèdits, atès que es tracta de pràctiques extracurriculars.

L'estudiant podrà observar el treball real del personal mèdic en els serveis hospitalaris, però no podrà interactuar amb els pacients sense supervisió en cap cas. Abans d'iniciar l'estada, haurà d'acudir als serveis administratius de la Facultat de Medicina de la UIB (bloc H, nivell –1 de l'Hospital Universitari Son Espases) per signar les condicions de les pràctiques i un compromís de confidencialitat, així com recollir el llibre de seguiment de les pràctiques i la credencial que haurà de portar de forma visible durant la seva estada.

El llibre de seguiment de les pràctiques haurà de ser retornat a la Facultat de Medicina de la UIB una vegada finalitzades les mateixes perquè es pugui certificar l'estada i el treball realitzat tant a l'estudiant com al tutor i els supervisors.

Aquesta estada no implica relació contractual alguna entre l'alumne i la UIB ni el IBSalut.

Accedeix al formulari de petició de plaça.

Programa de Pràctiques Clíniques (curriculars)

Dirigit a estudiants del grau de Medicina de qualsevol universitat que vulguin cursar les assignatures obligatòries de caràcter assistencial en els serveis hospitalaris dependents del IBSalut (veure els serveis hospitalaris).

Aquest programa suposa la signatura del conveni de cooperació educativa entre la Facultat de Medicina de la universitat d'origen de l'estudiant i la de la UIB on s'estableixen, entre altres aspectes, les condicions de l'estada i el reconeixement acadèmic de la mateixa a la universitat d'origen.

El procediment de signatura del conveni és el següent:

 • L'alumne interessat ha de descarregar el conveni i instar a la Facultat de Medicina de la seva Universitat l'emplenament i signatura del mateix per triplicat.
 • L'alumne interessat enviarà tres exemplars del conveni a:
  Serveis Administratius
  Facultat de Medicina a Son Espases
  Campus de la Universitat de les Illes Balears
  Carretera de Valldemossa, Km. 7,5
  07122 Palma (Illes Balears)
  Espanya
 • Una vegada signat el conveni per triplicat per totes les parts, la Facultat de Medicina de la UIB (mail: secretaria.fm@uib.es) farà arribar un exemplar a la Facultat de Medicina de la universitat d’origen i aquesta haurà de comunicar a la Facultat de Medicina de la UIB la relació d'estudiants que autoritza a realitzar les pràctiques clíniques, els serveis hospitalaris i les dates de les mateixes. Comprovada per la Facultat de Medicina de la UIB la disponibilitat de places, es comunicarà a la universitat d'origen l'acceptació de l'estada.

Abans d'iniciar les pràctiques, l’estudiant haurà d'acudir als serveis administratius de la Facultat de Medicina de la UIB (bloc H, nivell –1 de l'Hospital Universitari Son Espases) per signar un compromís de confidencialitat i recollir el llibre de seguiment de les pràctiques i la credencial que haurà de portar de forma visible durant la seva estada, així com dipositar còpia del seu document d'identitat, Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual i document acreditatiu de tenir coberta la responsabilitat civil per danys a tercers.

Les persones interessades hauran d'acreditar que s'han matriculat de les assignatures de pràctiques clíniques a la universitat d'origen abans d'iniciar la seva estada a la UIB.

Una vegada acabades les pràctiques, l'estudiant ha de retornar a la Facultat de Medicina de la UIB el llibre de seguiment amb indicació de les seves dades personals i nom i signatura del seu tutor i supervisors que li han donat suport durant la seva estada en cada servei.

Programes d'intercanvi

Atès que els estudis de grau de Medicina de la UIB es varen iniciar l'any acadèmic 2016-17 i s'implanten curs a curs de manera progressiva, els programes de mobilitat SICUE, ERASMUS, etc. tan sols permeten oferir per a l'intercanvi d'estudiants les assignatures corresponents als cursos implantats, és a dir:

 • 2016-17: assignatures de primer curs del pla d'estudis de la UIB
 • 2017-18: assignatures dels cursos primer i segon del pla d'estudis de la UIB
 • 2018-19: assignatures dels tres primers cursos del pla d'estudis de la UIB
 • 2019-20: assignatures dels quatre primers cursos del pla d'estudis de la UIB
 • 2020-21: assignatures de primer a cinquè curs del pla d'estudis de la UIB
 • 2021-22: totes les assignatures del pla d’estudis de la UIB

Aquest programa es gestiona al Servei de Relacions Internacionals (SRI) de la UIB i trobareu tota la informació dels programes i contactes a la web del SRI.